(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie byli zgromadzeni na modlitwie wokół Maryi, jak my dzisiaj, gdy Duch Św. zstąpił na nich jako języki ognia, tego samego ognia, Bożej miłości, który rozpłomienia Serce Jezusa w Eucharystii, gdzie prawdziwa „miłość Boża wlewa się w nasze serca”. Eucharystia jest nowym, wiecznym przymierzem, sakramentem jedności, węzłem miłości między Bogiem a człowiekiem.

Chodź, ukażę ci Oblubienicę Baranka. (Ap. 21, 9)

CHWAŁA MIŁOŚCI I ODNOWY
Przyszedłem, by rzucić ogień na ziemię i pragnę, by rozgorzał. (Łuk. 13, 49)

Jego Eucharystyczne Serce jest ŹRÓDŁEM WSZELKIEJ MIŁOŚCI, jak słońce jest źródłem wszelkiej energii, ciepła i światła. Tu On uzdalnia nas do miłowania się wzajemnie, jak On nas umiłował, przez to, że daje nam Boską łaskę i moc do miłowania nie według ciała, lecz według Ducha, napełniając nasze serca Bożą życzliwością, która nas usposabia, że kierujemy się nie samolubnym egoizmem, lecz prawdziwą miłością Boga, jako że nasz stosunek do bliźnich musi wypływać i opierać się na naszym stosunku do Boga. Miłujemy się wzajemnie ze względu na Boga. Wielkie przykazanie uczy nas miłować Boga całym sercem i stawiać Go przed wszystkim.
„Przez Niego, z Nim i w Nim” w zjednoczeniu z mieszkającym w nas Duchem Świętym prosimy, byśmy mogli żyć Eucharystią na co dzień i szukać przede wszystkim woli Bożej, będąc świadomi Boga w każdym momencie naszego życia, i oczyszczając nasze intencje, byśmy mogli czynić wszystko z czystej miłości dla Boga i na chwałę „Ojca Miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy”, który zlewa na nas w tym Najśw. Sakramencie „wszelkie błogosławieństwa duchowe w niebiosach”.

W Najśw. Sakramencie oddajemy nasze serca Jezusowi, by w ogniu Jego Boskiej miłości przemienił je w Jego Serce, przyodziewając nas w „serdeczne miłosierdzie”, współczucie i pokorę. Jezus przeżywa Swoje życie ponownie w nas, kiedy my promieniujemy na siebie wzajemnie miłość i cnoty Jego Serca Eucharystycznego. Po tym poznają, żeście Moimi uczniami, jeżeli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.

Jezus „wspomaga nas we wszelkich naszych utrapieniach” tu w Eucharystii i przez to „uzdalnia nas do niesienia pomocy tym, którzy są w kłopotach tą samą pociechą, którąśmy otrzymali od Niego Wszelki akt uprzejmości, jaki otrzymujemy, czy świadczymy, to w rzeczywistości Jezus kochający nas przez innych, lub Jezus kochający innych przez nas. A co my czynimy dla innych, Jezus uważa za uczynione dla Niego samego.

Zielone Święta były dniem narodzin dla Kościoła Katolickiego — jedynego Kościoła, jaki Jezus założył.

Maryja uczy nas kochać Papieża, Zastępcę Chrystusa na ziemi i słuchać wszystkiego, czego Duch Św. naucza przez niego. Od Ducha Świętego otrzymujemy odwagę, by przyjąć prawdę naszej katolickiej-wiary i nie wstydzić się jej. „Doskonała miłość usuwa wszelki lęk . Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, który nas żywi i odnawia nas ustawicznie przez Najśw. Eucharystię odnawiając Jego Ducha w nas i dając nam nowe serce. „Dam wam nowe serce i wleję w was nowego Ducha”. On wymienia nasze „kamienne serce” na Swoje własne „Serce z ciała”, byśmy mogli „kochać Boga we wszystkim i ponad wszystko”. Przez Swą Eucharystyczną miłość Jezus przemienia nas w Siebie. „Żyję ja — już nie ja, ale Chrystus, który żyje we mnie”. Jezus objawił Swoje Serce jako „nieskończony ocean” – miłosierdzia i miłości. Tu pijemy z żywych wód Jego Ducha Świętego. Jezus woła: Ktokolwiek pragnie, niech przyjdzie do Mnie.

Przypowieść o Synu Marnotrawnym ilustruje nam pragnienie i ten boski entuzjazm, jaki Jezus ma dla ciebie nie tylko w sakramencie pojednania, lecz również w Eucharystii. Jezus czeka na ciebie tutaj z tym samym boskim entuzjazmem, który skłonił ojca, by objąć marnotrawnego syna z radością. Jego Głęboka miłość do Ciebie trzyma Go tu ciągle JAKO ŻYWY DOWÓD, JAK NIESKOŃCZENIE WAŻNY JESTEŚ DLA NIEGO. On uczyniłby dla ciebie jednego, co uczynił dla całej ludzkości.

Bóg posiada nieogarnioną możliwość i nieskończoną moc stwarzania. On pominął milion innych możliwości, a stworzył ciebie, bo cię umiłował, zanim świat powstał i ponieważ ty jesteś „źrenicą Jego Oka”.

Maryja jest wzorem odnowy, która prowadzi nas do oblubieńczego zjednoczenia z Jezusem, tym zdumiewającym Kochankiem, Cudotwórcą, Ojcem ubogich, naszym wspaniałym Zbawicielem, który w tym Przenajśw Sakramencie jest Boskim Oblubieńcem naszej duszy. Pan Bóg wasz jest wpośród was, potężny Zbawiciel; On będzie się radował z was wśród szczęścia i odnowi was w Swojej miłości.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Eucharystyczne Serce Jezusa, Boskie Ognisko Miłości, rozpal moje serce doskonałą miłością ku Tobie; gdy daję Ci wszystko, co jest nieczyste i brzydkie we mnie w zamian za wszystko, co jest piękne i czyste w Tobie. Jezu, uświęć mnie i uczyń moje serce tak podobne do Twego, żeby Twoja miłość jaśniała przeze mnie, jak światło przez okno, tak, by inni mogli widzieć Ciebie we mnie. Ja, monstrancja niech ukazuję Ciebie światu. Przez Maryję, Wieczną Oblubienicę Ducha Świętego, prosimy o nowe Zielone Święta dzisiaj i zesłanie Twego Ducha każdemu. Niech ogień Twojej Boskiej miłości jak promienie słońca, wyjdzie, by dotknąć, pobłogosławić, wspomóc i uleczyć każdego.

Niech Duch Święty, który wypływa z Twego Eucharystycznego Serca PRZYJDZIE DO KAŻDEGO I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, by nastała „jedna owczarnia i jeden Pasterz”.