(25.02.2018) Dzisiaj jest niedziela, w tym dniu odmawiamy: Tajemnice Chwalebne

Zwiastowanie NMP

W tej tajemnicy łączymy się z posłuszeństwem Maryi wobec słowa Bożego i z Jej wewnętrznym usposobieniem otwarcia na Jego wolę. „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go”. Módlmy się, byśmy w naszym życiu byli, na wzór Maryi, całkowicie otwarci na świętą wolę Bożą.

zwiastowanie_nmp_1

Jej to pozwoliło wiernie współpracować z Jego łaską w każdym momencie Jej życia mimo, że nie zawsze rozumiała jak, dlaczego, lub co Bóg zamierzał uczynić z Jej życiem. Każde „Zdrowaś Maryja” odmawiane w tej tajemnicy wyraża i wzmacnia nasze pragnienie, by powiedzieć „Tak” Bogu na wszystko co On chce abyśmy czynili i czym byli.

„Szczęśliwi ci, co pełnią Jego wolę i dążą do Niego całym swoim sercem”.
„Cały lud Boży wezwany jest do świętości”.

Świętość polega na pełnieniu woli Bożej. „Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę, o Boże”. Wola Boża przychodzi do nas w łasce obecnej chwili i to, jak my odpowiadamy na nią zostaje zanurzone w wieczność, by pozostać na zawsze ku naszej ustawicznej radości w niebie. Bóg pragnie tylko naszego szczęścia i naszej świętości, a jedno idzie w parze z drugim, gdyż wszystko co Bóg chce w naszym życiu jest skierowane do naszego wiecznego szczęścia i przyjaźni z Nim teraz i na wieki.

„Ta jest wola Boża dla was, uświęcenie wasze” (1 Tym, 4, 3)

RADOŚĆ Z PRZYJĘCIA WOLI BOŻEJ
„Niech mi się stanie według słowa Twego” (Łuk. 1, 38)

Bóg jest zainteresowany i zaangażowany w każdy szczegół naszego życia. Każdy moment jest zaplanowany dla nas z nieskończoną troskliwością. Wszystko co Bóg dopuszcza, aby się nam przydarzyło jest odważone i odmierzone w głębokościach nieskończonej Bożej miłości ku nam i zmierza ku naszemu uświęceniu. Uświęcenie jest naszym zjednoczeniem z Bogiem, a zjednoczenie z Bogiem jest naszym powołaniem życiowym. „To jest wolą Bożą dla was, ukwiecenie wasze”.
Każde „Zdrowaś Maryjo”, które odmawiamy, jest naszym „fiat”, przez które jak Maryja i my mówimy „Tak” Bogu:
„OTOM JA SŁUŻEBNICA PAŃSKA, NIECH MI SIĘ STANIE WEDŁUG SŁOWA TWEGO”.

Świętość to po prostu usilna troska, by podobać się Jezusowi. „Ktokolwiek pełni wolę Mego Ojca Niebieskiego, ten jest Mi bratem i siostrą i matką”.

Największym aktem inteligencji i największym aktem miłości jest podporządkować naszą wolę Bogu, Który jest wszystko-wiedzący i kochający. Bóg daje nam wolną wolę, byśmy byli w stanie Go kochać. Prawdziwą wolnością jest wybieranie dobra; wybieranie zawsze woli Bożej. „Ukaż mi Panie Twoją drogę tak, bym mógł postępować w Twojej prawdzie”.

Wzrastamy w życiu wewnętrznym naszej duszy przez uległość natchnieniom Ducha Świętego mieszkającego w nas. „Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi”. Duch Święty ustawicznie nawraca nasze serca do świętej woli Bożej dopóki nie staniemy się jedno z Nim.
Uległe „tak” Maryi uczyniło Ją jedno z Jezusem, otwarło drzwi do zbawienia wszystkich i sprowadziło Zbawiciela na świat. Podobnie nasze „tak” jednoczy nas z Jezusem, otwiera nasze dusze na radość Jego miłości, i daje Mu możność przeżywania Jego życia ponownie w nas.
„Ktokolwiek jest zjednoczony z Panem staje się jednym duchem z Nim”.
Bóg stworzył cię na swój obraz i podobieństwo czyniąc cię niepowtarzalnym osobnikiem, JAKO ŻE REPREZENTUJESZ JAKIŚ SZCZEGÓLNY JEGO ATRYBUT I CECHĘ CHARAKTERYSTYCZNĄ, nigdy przedtem nie stworzoną i nie możliwą do odtworzenia ponownie.

Ukazujesz Boga tak, jak nikt inny nie może i nie będzie mógł Go ukazać. Im wierniej spełniamy Jego wolę, tym więcej Jego chwała jaśnieje w nas.

„Tak” Maryi dało nam Przenajświętszy Sakrament, jako że ciało Jezusa zostało ukształtowane z Niepokalanego Serca Jego Matki, z której ciała Jezus wziął ciało, które nam daje w Eucharystii.
Radość Zwiastowania rozbrzmiewa w naszych uszach po dziś dzień, ponieważ dobrą nowiną Ewangelii jest Boża miłość ku nam. „Umiłowałem cię miłością wieczną i trwałe jest Moje uczucie dla ciebie”. Moją rozkoszą jest przebywać z wami”. Więc „Tak Bóg umiłował Świat, że Syna Swego Jednorodzonego dal”. „Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami”.
„Dziewica pocznie… porodzi Syna i nazwą Go Emmanuelem, a imię to znaczy BÓG JEST Z NAMI”.

To jest naszą radością dzisiaj! Jezus obrał sobie imię Emmanuel Z POWODU SWEGO NIEZMIERNEGO PRAGNIENIA, BY PRZEBYWAĆ Z NAMI ZAWSZE W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, jako absolutny dowód JEGO WIECZNEJ MIŁOŚCI i TRWAŁEGO UCZUCIA dla każdego z nas.

Jezus wzywa cię byś był z Nim dzisiaj i czeka na ciebie z wielkim pragnieniem.
,,Po imieniu cię wezwałem… bo jesteś drogi w Moich oczach i chwalebny, i ponieważ JA CIĘ KOCHAM”.
Cała miłość na całym świecie od początku czasu jest jedynie kroplą w oceanie w porównaniu do miłości jaką Jezus ma do ciebie jednego w tym Świętym Sakramencie, który jest przedłużeniem Jego wcielenia na ziemi, wypełnieniem Jego Imienia: „Emmanuel, Bóg z nami”.

MODLITWA DO PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Świadomi Twojej pełnej miłości obecności, Jezu, łączymy się z posłuszeństwem Maryi i ofiarujemy Ci Jej doskonałe „tak” na wynagrodzenie za nasz brak uległości Twojej woli we wszystkim. „Naucz mnie pełnić Twoją wolę, bo Ty, o Panie, Jesteś moim Bogiem”. Uczyń nas uległymi i ochoczymi do pełnienia zawsze Twojej świętej woli.
,,Daj mi poznać drogę, którą mam kroczyć; do Ciebie wznoszę moją duszę”. „Twoja wola jest moim dziedzictwem na wieki, radością mego serca”.

Z każdym „Zdrowaś Maryjo” tej tajemnicy WYPOWIADAMY „TAK” NA WSZYSTKO CZYM CHCESZ ABYŚMY BYLI I CO CZYNILI: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja”. „Oto jestem… mów Panie, Twój sługa słucha”. „Wszystko, co Pan powiedział, będziemy wypełniać i przestrzegać”.